Το πρόγραμμα Copernicus είναι το μέχρι σήμερα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα παρατήρησης της Γης της Ευρώπης. Αποσκοπεί στην παροχή αξιόπιστης, έγκαιρης και εύκολα προσβάσιμης πληροφορίας για την βελτίωση διαχείρισης του περιβάλλοντος, την κατανόηση και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών.